Nijkerk/Hoevelaken

Algemene Ledenvergadering 12 maart 2020

Op de dag dat de regering met ingrijpende maatregelen kwam om het om zich heen grijpende coronavirus in te dammen, zoals het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan 100 personen, hield onze afdeling haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Niet dat er een grote opkomst verwacht werd, maar toch hadden we graag meer leden gezien.

Petra van de Haar opende als kandidaat-voorzitter de vergadering met een welkomstwoord en  informeerde zij ons over de op handen zijnde bestuurswisseling. Zo hebben Jurgen en Monique Hoogenraad aangegeven hun functies als resp. secretaris en 2e penningmeester neer te leggen. In het artikel Van de bestuurstafel op de volgende pagina leest u hier meer over. Ook over de nieuwe bestuurskandidaten die op deze vergadering werden voorgesteld: Trinette Kamphorst, als beoogd penningmeester, Sandra van den Belt als secretaris, Dick van Vaneveld en de eerder genoemde Petra van de Haar als voorzitter, een functie die al langer vacant is. Jacqueline Grootveld wil zich beschikbaar stellen als ondersteunend bestuurslid. Zij heeft al geruime tijd als lid van de pr. commissie de lay-out van het Groene Boekje en onze Facebookpagina onder haar hoede. Daarbij zal zij de ledenadministratie, de nieuwsbrief en de website gaan verzorgen. Op de vraag of er bezwaren waren tegen deze voordrachten antwoordden de leden met een spontaan applaus als goedkeuring. Voor Lex van Wijngaarden zit zijn termijn als penningmeester erop en de nieuwe voorzitter bedankte hem met een plantenbon voor zijn verdiensten voor de vereniging.

Verantwoording boekjaar 2020

Bij het volgende onderwerp refereerde Petra aan het sociale jaarverslag van het vorige jaar van Jurgen Hoogenraad dat met de Nieuwsbrief was meegestuurd en waarin alle uitgevoerde activiteiten zijn vermeld. Daarover waren geen vragen. Daarna volgde via de PowerPoint presentatie het financiële jaarverslag met de opgemaakte balans en de verantwoording van de in- en uitgaven. Deze laatste dekken elkaar niet. We hebben o.a. meer adverteerders nodig voor dit Groene Boekje en het gidsje voor de Open Tuinen Dag. Ook zullen we in de nabije toekomst ons hoofd buigen over een paar hete hangijzers willen we als vereniging blijven bestaan. Nadat we de begroting voor dit jaar bekeken, en er verder geen kritische vragen werden gesteld, deelden de kascontrolecommissieleden, Nel van Hell en Trinette Kamphorst, mee dat ze het financiële jaarverslag hebben goedgekeurd. Snel daarna meldden Gerard Traa en Jacques van den Belt zich als nieuwe kascontrolecommissieleden voor volgend jaar. Dit gedeelte werd afgesloten met een reactie uit de zaal: “We wensen het bestuur veel succes!” met weer een applaus.

Handige hulp

Speciaal voor deze avond kwam de heer F. de Jong om meegebracht tuingereedschap zoals  snoeischaren, deskundig te slijpen voor een voor ons zeer gunstige vergoeding. Dat deed hij buiten in zijn bedrijfswagen, terwijl de leden zich binnen met het officiële deel van de jaarvergadering bezig hielden. In de pauze kon iedere eigenaar zijn weer vlijmscherpe gereedschap weer ophalen. Handig toch, zo’n actie?

Interactieve fotopresentatie en traktatie

Daarna was het de beurt aan twee dames van de Nijkerkse fotowerkgroep van het IVN. Zij namen ons mee naar een paar fraaie natuurlocaties in de omgeving zoals Nimmerdor in Amersfoort, de Soesterberger bossen, Hulckesteijn in de Flevopolder en dichter bij huis de polder Arkemheen.  Tenslotte kon iedereen een keuze maken uit een groot aantal dahliaknollen, bollen van de oranjerood bloeiende canna en van de eucomisbollen (ananasplant of kuiflelie van Marijke Kroon) die de leden voor elkaar hadden meegebracht. Daarna genoot een ieder van de heerlijke hapjes en drankjes. Het was een zinvolle en bovendien gezellige avond, daar in Aeres in Nijkerk!